071802h2.jpg (76898 bytes)

7/18/2002 79"/212.2# Halibut